Wadwereld


Welkom Welcome Ervaringen Experiences │ Bespiegelingen Reflections │ Creaties Craftswadspiegel
klik voor vergroten
click to enlarge
nederlands

english

Boortoren of
windmolens
Drilling platform or windturbines?
juli 2016

Boortoren of windmolens

Gasdrilling platform or
windturbines
Op de Slimme Energie Top eind mei in Parijs sprak Isabelle Kocher, CEO (chief executive officer) van de internationale ENGIE groep, over de overgang naar schone energie. Zij vroeg zich af wat in de toekomst de energiemix zal zijn die ENGIE levert en die consumenten willen  gebruiken.
Vanuit de technologie wil de ENGIE groep inzetten op zon, schoon (bio)gas. Daar heeft men nu al flink in geďnvesteerd. Daarnaast wil de groep innovatie stimuleren en verspreiden. Vanuit de relatie met de klant wil men de band met de lokale gemeenschappen intensiveren.
At the Smart Energies Summit end of May in Paris Isabelle Kocher, CEO of ENGIE International, gave a presentation entitled "The transition to clean energy”. She discussed:  “What energymix ENGIE will deliver to consumers and the consumers will prefer in the future”.
From a technological point of view, the ENGIE Group focusses on the sun and on clean gas, with significant investments in both. Also the group promotes and disperses clean energy innovation.
To implement the energy transition further the group aims to strengthen local roots and to maximize contact with customers".
Schiermonnikoog biedt een prachtige kans om deze schone woorden en dromen om te zetten in daden, samen met de Schiermonnikogers. De eilanders willen immers graag duurzame energie en liever geen boortoren aan de horizon.boortorenSchiermonnikoog inhabitants offer an excellent opportunity to make these words and dreams come true. Schiermonnikoog wants a clean and sustainable energy supply, not a drilling platform, on their near shore.
 
Echter, ENGIE Nederland en minister Kamp lijken een andere, verouderde, energiepolitiek voor te staan.  Een politiek van zoveel mogelijk alle gasvelden aanboren en leeghalen. Waarom anders een vergunning voor exploratie van aardgas aanvragen en afgeven voor een mogelijk gasvoorkomen net ten noorden van het eiland.
En waarom? De minister motiveert zijn besluit met de argumenten dat de procedure correct is gevolgd, er nu nog niet voldoende schone energie is en  een exploratie- niet automatische een exploitatievergunning betekent. De motivering van ENGIE laat zich makkelijk raden.
But, instead, ENGIE Netherlands and the minister of Economics seem to be implementing a different, outdated, energy policy. A policy of getting as much gas out of the fields as possible till they are empty. What else can be the policy behind asking and giving a licence for exploration of a possible gasfield just north of this island.
And why?
The minister motivates his decision bij stating: the rules of the procedures were followed; there is not enough clean energy available yet; and a licence to explore is not automatically a licence to exploite. The motivation of ENGIE Netherlands is easy to guess.
Wat kan een schone duurzame energiemix voor het eiland Schiermonnikoog omvatten? Energiebesparing zal de eerste stap zijn. Maar de energieproductie, wat kan die omvatten?
Een zonneweide in de polder of op de Waddenzeedijk samen met een biogas installatie in samenwerking met de boeren en een windmolenpark op de zandbank aan de Noordwestkant.
Is dat een mix die de eilanders aanspreekt en waar ENGIE Nederland in wil investeren?
windmolenWhat could be a clean sustainable energy mix for the island Schiermonnikoog?
Saving energy will be a first step. But what could the energyproduction entail?
A solarplant in the polder or on the dike along the Wadden Sea together with a biogas installation in cooperation with the local farmers and maybe windturbines on the sandbank on the North West shore of the island.
Does that  mix appeal to the islanders and is ENGIE Netherlands willing to invest in this?
Een eiland als proeftuin. Een lonkend perspectief of een fata morgana?An island as testing ground. A promissing perpective? Or a fata morgana?

Een aflandige wind, gelukkig?A landwind, luckily?
febr. 2016
Een aflandige wind, gelukkig?


A landwind, luckily?
In 1964 werd massale sterfte gemeld van grote sterns in de Waddenzee. De populatie viel terug van 40000 broedparen naar 600 paren in 1965. Later bleek dat chloorkoolwaterstoffen via bestrijdingsmiddelen en afvalverbranding in het zeemilieu en de eieren terecht kwamen. En zo oorzaak waren van de sterfte.
Het Griend is een van de plekken waar de grote stern nu weer in flinke aantallen broedt.
pijp afvalovenIn 1964 there was mass Sandwich Tern mortality in the Waddensea. The population declined sharply from 40000 nesting pairs to 600 in 1965. The decline in the 60'ties was due to chlorinated hydrocarbon pollution in the marine environment. Pollution that came in various ways from pesticides,burning of waste products etc. and affected the Tern eggs.
The sand shoal 'Het Griend' is now one of the spots where again many Sandwich Terns nest.
De afvaloven van de Omrin in Harlingen blijkt vorig jaar tijdens storingen een piek in de uitstoot van emissies van dioxines en furanen te hebben gehad. Een piek die hoger was dan de hoeveelheid die in een heel jaar is toegestaan in de vergunning. Volgens rapportage van Witteveen en Bos is het grootste deel van de dioxines, dankzij een stevige oostenwind, in de Waddenzee terecht gekomen! verspreidingsberekeningLast year the Omrin's waste incinerator in Harlingen released high levels of dioxins and furans during a system failure. In one day the emission was more than the legal maximum for a whole year. According to the expert report by 'Witteveen en Bos' most of the dioxins luckily blew out to the Waddensea thanks to easterly winds!

Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van organische verbindingen, waaronder enkele zeer giftige, die kunnen ontstaan bij verbranding van materialen die chloor (gechloreerde koolwaterstoffen) bevatten.
Je kan je afvragen of uitstoot van dergelijke stoffen niet helemaal verboden moet zijn.
Dioxins is a collective term for a group of organic compounds, some extremely toxic, that can be formed by the burning of chlorinated materials (chlorinated hydrocarbons).
One might well ask if such emission should not be completely forbidden.
Nu buigt de politiek zich over oplossingen voor het probleem van verhoogde uitstoot van dioxines en zoutzuur en over de ongerustheid bij de Harlinger bevolking. Waarom zetten de Friese gemeenten en provincie in op verbranden van huishoudelijk, bouw- en sloop afval en niet op scheiding en hergebruik. Nu wekt men zogenaamde groene stroom op via afvalverbranding.  At the moment politicians are discussing solutions of the emissions of dioxins and hydrochloric acid and the unrest among the Harlinger population.
For what reason do the Frisian municipalities and province choose the incineration of municipal, construction and demolition waste rather than separation and recycling? Now they incinerate the waste to produce so called 'green electricity'.
Men spreekt over een verhoging van de pijp waar de afvalstoffen uitkomen. De stoffen zouden dan minder snel neerslaan en verdund worden.Many consider raising the pipe will help solve the problem. Harmful emissions would not come down as quickly and would be more diluted.
Vraag is waar ze dan terecht komen.
De afvaloven staat direct achter de dijk van de Waddenzee. Komen deze stoffen dan in het zeemilieu en de wadbodem terecht?
En komen ze dan via ophoping in de voedselketen weer in de eieren van de sterns of in vis of mosselen op ons eigen bordje?
bordje mosselenHowever, where then will they end up?
The incinerator is situated directly by the Wadden Sea dike.
Will these materials go to the marine ecosystem and the shallows of the Wadden Sea?
Will they then accumulate in the food chain and end up in Sandwich Tern eggs again or in the fish or mussels on our own dinner dish?
Vrij SpelFree Play
aug. 2015
Vrij spel

Free play
Griend een eilandje in de Waddenzee, tien kilometer van het zeegat verwijderd, halverwege tussen het vasteland  en de eilanden. Gelegen aan de geulen Vliestroom en Blauwe Slenk. In de Middeleeuwen nog zo groot dat er een klooster gevestigd was, rond 1800 alleen nog als weidegrond in gebruik.

Nu is Griend voor West Europa een belangrijk broedgebied voor Grote stern. Ook Noordse stern en visdief broedt hier. Elke zomer bewaken vogelwachters de rust en tellen zij de broedvogels.
grote sterns met jongenGriend, is a little island in the Wadden Sea. It is located 10 km from the deeper North Sea and halfway between the barrier islands and the mainland. Located along the tidal channels Vliestroom and Blauwe Slenk. In the Middle Ages it was still big enough to harbour a monastry. Circa 1800 it was only used as pasture.

These days Griend is a European nesting spot for Sandwich terns, Arctic tern and Common tern.Each summer 'bird-rangers' keep them from being disturbed and count the nesting pairs.
Rottumeroog ligt op de rand van Wadden- en Noordzee en de geul van de Eemsrivier. Ook hier speelden kloosters een rol, rond 1350 was het eigendom van twee kloosters. Na een tijd van piraten en watergeuzen, komt het in handen van de provincie. Vanaf eind 18e eeuw tot 1965 bewaakten strandvoogden het eiland en vooral hetgeen er van waarde aanspoelde.
De kust van Rottumeroog werd vorige eeuw verdedigd met dammen, duinen werden versterkt en aangeplant met helm.

Maar na jarenlange gesprekken tussen natuurbescherming, Rijkswaterstaat en strandvoogdvrienden is in 2002 besloten te stoppen met onderhoud van alle kunstwerken en de dynamische krachten van het waddengebied vrij spel te geven.
RottumeroogRottumeroog is a barrier island at the edge of Wadden and North Sea and the river Eems channels.  Also here monastries played an important role . Circa 1350 the island was owned bij two monastries.There followed a period of pirates. From the 18th C to 1965 it is public property. Special sherrifs guarded the island and particularly, collected the valuable beachcomb items. 
During the 20th C efforts focussed on protection measures. Cribs were constructed and dune forming helped bij planting Marram.

However, after years of debate between nature protection NGO's, the Government and private local interests the policy changed. In 2002  all artificial forms of protection stopped. The dynamic forces of the Wadden Sea are allowed to freely shape the area. “Vry spel” it is called, literally “Free play”.
Eerst voorspelde tegenstanders dat Rottumeroog dan spoedig in de Eems zou verdwijnen, maar dit is niet gebeurd. Het eiland “wandelt” iets naar het Zuidoosten terwijl de duinen in het Noordwesten afkalven. Het voogdhuis is in de golven verdwenen. De IJzeren kaap van Rottumeroog is verplaatst.
Reeds decennia is ook dit eiland nu een belangrijk broedgebied voor veel vogelsoorten en rustgebied voor trekvogels. Vogelwachters bewaken en tellen zomers de vogels.
stuivend zand Rottumeroog
klik voor vergroten, click to enlarge
At first the opposition predicted the vanishing of Rottumeroog in the Eems. This has not happened.The island has 'wandered'a bit SE-ward while dunes in the NW erode. The sherrifs house has succumbed to the waves. The iron beacon of Rottumeroog is moved. For decades now the island is an important nesting ground for many bird species and a stopover for migrating birds. Also here bird-rangers keep them from being disturbed and count the nesting pairs. 
Voor het behoud van de broedgelegenheid op het eilandje Griend is circa 1980 een zandhaak aangelegd aan de Noord en Westzijde. Inmiddels is het materiaal van deze zanddijk grotendeels verdwenen. De dynamische krachten van de wadden hadden vrij spel. Water en wind knagen aan het eiland aan de Noord- en Westzijde en zetten het materiaal deels af op het eiland. De stromingen voeren de rest mee.

De broedmogelijkheid van de Sterns, waar we een Europese verantwoordelijkheid voor hebben, dreigt te verdwijnen. Beheerders werken aan een nieuw reddingsplan.

Zoeken naar de begrenzing van al te vrij spel.
griendTo protect nestinggrounds on Griend, circa 1980, a sand dike was constructed on its North and West sides. Most of the dike materials have now vanished. The Wadden Sea's dynamic forces had 'free play'. Water and wind gnaw at the North and West sides and deposit the material, in part, on the island. Tide and wind driven currents carry off the rest.

These important European nesting grounds for the terns, a natioanal responsibility, are succumbing. Island- managers are devising a new protection scheme.


Looking for the limits to too 'free play'.
Kenmerkend van het waddengebied is de de enorme variatie aan leefomgevingen gecreerd door de dominerende dynamiek van wind, water en sediment. In het waddengebied kun je vorming en verdwijning van eilanden en geulen als het ware dagelijks zien. Dit samen met de onvoorspelbaarheid maakt het gebied zo uniek en zo waardevol. Daarom staat het op de lijst van natuurlijke werelderfgoederen.wadden
klik voor vergroten, click to enlarge
Typical for the Wadden Sea is the variety in ecosystem created in an area dominated by the continuous dynamics of wind, water and sediment. Here you can follow the shaping and vanishing of islands, creeks and channels daily, as it were. This, with the unpredictability of these forces, makes this area so unique and valuable. This is why it is a World Nature Heritage
Een wereld verschilA world apart
april 2015
Een wereld verschil

A world apart
Droogvallende gronden goed om in te polderen en pootaardappels te telen. Water om afval in te lozen. En bodem om naar believen delfstoffen uit te halen.

Ons denken over het Waddenzeegebied is de afgelopen vijf decennia flink veranderd. En ons doen volgt gelukkig.

Anno 2015 is het niet meer denkbaar om ongezuiverd afvalwater van de aardappelmeelindustrie te lozen in de Waddenzee. En hoewel pootaardappels mooi zijn, bleken kluten gelukkig mooier en bleven de kwelders van Noord Fryslân “ bůtendyks” . Economisch gewin uit gas- en zoutwinning blijkt een weerbarstiger kracht. Maar de discussie hierover wordt gevoerd.
kluutTidal mudflats to be reclaimed and drained for seed potato cultivation. Water to dispose of sewage. A huge area to explore freely for gas and minerals.
Our way of thinking about the Wadden Sea area has changed over the last five decades.  Happily, our activities in the area follow suit.

In 2015 it is no longer thinkable that unpurified waste water from the potato flour industry could be drained directly into the Wadden Sea. And, though seed potatos are nice, the avocets were even nicer, and thus the salt marshes of Noord Fryslân  stayed part of the tidal area. Economic gain from gas and saltmining is a tougher nut to crack. But its on the agenda.

Voor de Waddenzee kenterde het tij met bewustwording van wat we zouden verliezen bij indamming en inpoldering. De daaropvolgende acties en voorlichting over de bijzondere waarden van het gebied maakten dat we nu de droogvallende gronden en de zee Werelderfgoed kunnen noemen.

Ons denken en doen verandert door voorlichting, educatie en aanhoudende actie. Zijn dezelfde krachten ook elders van toepassing?
wees wijsFor the Wadden Sea growing awareness of  what we would lose by dams to the islands and land reclamation in the tidal zone turned the tide. The ensuing action and education campaigning about the special ecological values of the area, now have resulted in the status of World Heritage Area for this tidal sea and its mudflats.

Information, education and continuous campagning does change our way of thinking and acting. Can those forces be applied elsewhere
Een verblijf in Zuid India confronteert je met de volstrekt andere omgang met het water- en leefmilieu. Afval wordt achteloos weggegooid op straat en in het water. Zelfs de vissers lijken zich niet bewust van de effecten van het plastic in het water. Bussen, motor-riksja's en fabrieken braken hun afvalstoffen de lucht in. Toiletten en riolering zijn voor velen niet beschikbaar. zwerfvuil
  
A stay in southern India confronts one with an utterly different attitude to water and environment. Thoughtlessly waste is dropped on the spot or in the water. Even the fishermen seem not to be aware of the effect of the plastics in the water. Busses, motor-riksja's, and factories severely pollute the air. Toilets and a proper sewage system are not available to many.
Is het onbekend wat de gevolgen voor mensen, planten en dieren zijn? Besteed men in het onderwijs  in India geen aandacht aan milieu en natuur? Een recente Indiase krant kopt:  'Luchtvervuiling in India het ergst ter wereld'.  Maar het lijkt alsof mensen hun lot aanvaarden en niet doen waar ze zelf eenvoudig mee kunnen beginnen. afval in het water
 
One would almost think that the harmfull effects for people, plants and animals are unknown; that  nature and the environment are not topics in school in India. A recent Indian newspaper heads: 'Airpollution in India worst in the world'. But  most people seem to accept their situation as destiny and make no attempt to do what they could do easily.
In het Waddenzeegebied  hebben we een internationale Waddenzeeschool, een netwerk van organisaties die educatieve programma' s aanbieden rond de Waddenzee. In India is er een landelijk Centre for Environmental Education met subcentra voor de verschillende regio's. Men  geeft cursussen voor leraren, maakt les en promotiemateriaal en werkt op diverse fronten aan duurzame ontwikkeling. Maar het gaat langzaam


De huidige regering wil wel, maar tegelijk groeien productie en consumptie in India snel. En daarmee groeien problemen sneller dan oplossingen.
Plastic verpakkingen (zakjes, flessen) en resten bouwmateriaal in de berm en in het water zijn een al te levendige illustratie van de groeiende problemen . En mensen lijken het niet te zien, te accepteren
bouwafval
  
In the Wadden Sea Area  we have an international Wadden Sea School, a network of organisations that offer educational programmes about the Wadden Sea.
In India there is a national Centre for Environmental Education with subcentres for the diverse regions. This Centre offers courses for teachers, teaching and information materials. On various fronts they make attempts, but slowly, towards  environmental sustainability.

The current government has a major cleanup for India in its policy but economic productivity along with consumption are also growing rapidly. Plastic bags and bottles, leftover building materials everywhere along the roads and in rivers illustrate that the problems seem to be growing faster than the solutions. And, no one seems to be aware.
Versnelling van bewustwording, actie, informatie en educatie is nodig om het tij  voor mens en natuur in India te keren.
Draagt wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring met natuur- en milieu educatie bij aan het oplossen van de problemen?  Wat kunnen wij doen om de sneeuwbal te laten rollen?
vissers
  klik voor vergroten, click to enlarge
Speeding up awareness, action and education campaignes is necessary to turn the tide for men and nature in India.
Does worldwide exchange of knowledge and experience with nature and environmental education contribute to solve the problems? What can we do  to let the snowball roll?

Wild knuffelenCuddling the Wild
dec 2014
Wild knuffelen

Cuddling the Wild
Recentelijk bleek uit DNA onderzoek dat de wonden en sterfte van bruinvissen veroorzaakt  zijn door zeehonden  die uit waren op een maaltje bruinvis. De grijze zeehond ziet de bruinvis als prooi. De repen vlees en vet waren van levende bruinvissen afgescheurd. Tot zover een nieuw perspectief op het knuffeldier van de Waddenzee.Grey seals have been proven guilty bij DNA research of  wounding and killing harbour porpoises in the North Sea and Wadden Sea. The seals rip a meal of nutritious blubber from their still living prey. The awful wounds give a new perspective to the Wadden Sea's favorite cute and cuddly animal.
De zeehond is weliswaar de top van een voedselketen, maar kwetsbaar. Veertien jaar geleden werd zo'n 60 % van de populatie slachtoffer van het zeehondenvirus. Een virus dat opdook bij het Deense eiland Anholt en zich ook onder de zeehonden in de hele Waddenzee verspreidde. Nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De eerste berichten over dode zeehonden kwamen uit Denemarken, vervolgens uit Duitsland en inmiddels ook uit Nederlandse Waddenzee. Inmiddels zijn er in de gehele Waddenzee enkele honderden dode zeehonden geteld.

En dat doet de discussie oplaaien of we ze wel of niet moeten opvangen, oplappen, inenten en weer uitzetten. De populatie gewone zeehonden telt ruim 5000 dieren in Nederlandse Waddenzee. De jongen worden in juni en juli geboren. De grijze zeehond werpt haar jongen in december op de zandplaten en stranden. Deze jongen hebben een bontvacht en kunnen de eerste weken niet zwemmen.
zeehonden blauwe balg
  klik voor vergroten, click to enlarge
The seals may be at the top of the foodchain, they are vulnerable. Only 14 years ago a seal-virus decimated about 60% of the population. The virus appeared near the Danish island Anholt and spread to the seal population in the whole Wadden Sea. A repeat scenario seems to be unfolding at the moment. The first reports of dead seals came from Denmark, then from Germany and now also from the Dutch Wadden Sea. In recent months hundreds of dead seals have been counted in the Wadden Sea.

That development has rekindled the debate about seal refuge and treatment centers. Should we shelter sick seals? Nurse them? Vaccinate them and return them to their wildernis? The common seal at the moment counts about 5000 in the Dutch Wadden Sea. Their pups are born in june and july. The pups of the grey seal are born in december on the shoals and beaches. They have that furcoat and can not swim the first weeks.
Wat doe je als je, met de Kerstgedachte nog in het hoofd, zo'n klein bontgejast huilertje op het strand of de kwelder aantreft?zeehondenpup
    klik voor vergroten, click to enlarge
So what do you do with, Christmas still in mind, when you come across such a little furcoated seal (crying like a baby) at the beach or salt marsh?
Denemarken, Duitsland en Nederland hebben in 1992 afspraken gemaakt over hoe om te gaan met zieke zeehonden. Creches zoals in Pieterburen en iemand die zich zeehondenmoeder noemt kent men in Denemarken en Duitsland niet meer. De overheid heeft daar veel voorlichting gegeven over waarom opvang niet altijd de aangewezen weg is. En een humane dood soms beter is. In Nederland gaapt een grote kloof tussen de verschillende instanties over de opvang van zieke zeehonden.
Duizenden zieke dieren opvangen is schier onmogelijk. Op veel plekken langs de kust staan borden met instructies wat (niet) te doen als je een zieke zeehond treft.
zeehondenvirus
    
Denmark, Germany and the Netherlands made an agreement in 1992 how to handle sick seals. Seal shelters like in Pieterburen and a self appointed “Sealmom” you no longer find in Denmark and Germany. The governments there have broadly disseminated information about why sheltering is not always the preferred route. And that an animal-friendly death at times is better. In the Netherlands there is a huge gap between the different organizations on the issue of sheltering sick seals.
But giving asylum to thousands of sick animals is hardly possible. Along the shore there are now  signs with instructions what to (not) do if  you do come across a sick seal.
De zeehond is en blijft een graadmeter voor de gezondheid van het waddensysteeem. Hopelijk is de populatie vitaal genoeg is om deze nieuwe virusgolf te doorstaan. Wildernis kan hard zijn.
Maar zeehonden knuffelen is verleden tijd. Het individuele dier verdient ons respect.
The seal was and is a measuring gauge for the health of the Wadden Sea ecosystem. Hopefully the population is healthy enough to survive this new virus onslaught. Wildernis can be harsh.
But the time of cuddling the cute seals is past. The individual animal deserves our respect.
Klanken en Kakofonie Clanging and  Cacophony
nov. 2014

Kakefonie

Cacophony
Als het klotsen overgaat in kabbelen en het laatste golfje verstomt, dan kun je  op de bodem van de Waddenzee de schelpdieren horen: “Pssst, prrr, blupblup, pssst.” Uit hun sifo's spuiten kleine fonteintjes over de droogvallende wadplaten. sifon van schelpdierWhen splashing waves become ripples and the last ripple goes dumb, you hear the shellfish on the Wadden Sea floor : “Pssst, prrr, blupblup, pssst.” From their siphons spout little fountains above the drying mudflats.
Voor de dieren in zee is geluid van levensbelang.  Geluid draagt via het water beter en verder dan via de lucht. Maar het zicht in zee is beperkt, zeker ook in de Waddenzee.
Daarom is geluid des te belangrijker voor dieren om te overleven. Zeehond en bruinvis bijvoorbeeld, gebruiken geluid voor oriëntatie, communicatie en om prooi op te sporen. Ook walvissen, inktvissen en garnalen maken en gebruiken geluid. (luister  *).
zeehond
      
For marine life sound is of vital importance.  Sound is carried much better and further by water than through the air. But visibility in the sea is limited, very much so in the Wadden Sea. So sound is most important to survive. Sea-mammals such as the seal and harbour porpoise use sound for orientation, communication and to locate prey. Also whales, squid and shrimps produce and use sound..
(listen  *)
 Dat zeedieren geluid gebruiken is geen nieuws. Maar het wordt wel steeds duidelijker dat het door de mens onder water geproduceerd geluid hen hindert bij belangrijke activiteiten.That marine life uses sound is no news. However, there is increasing evidence that the noise we produce below sea level interferes with their vital  activities.
In “The Impact of Ocean Noise Pollution on Marine Biodiversity” geeft Dr. L.Weilgart  aan dat van minstens 55 soorten zeedieren, van walvis tot inktvis, aangetoond is dat zij last hebben van het door mensen op zee geproduceerde lawaai.

In “The Impact of Ocean Noise Pollution on Marine Biodiversity”  Ph.D.
L. Weilgart  concludes that of at least 55 species of marine animals it has been shown that they are adversely impacted by human noise.
Vanuit India kwam onlangs de vraag of er onderzoek naar effecten van geluid op dieren in de Waddenzee was gedaan. De vrager verwees naar een artikel over de effecten van scheepsgeluid op walvissen. Daarin vraagt de auteur af  wat er zou gebeuren in de oceaan als wij mensen stil zouden zijn. Onze bedrijvigheid in zee is nu lawaaiig genoeg om zelfs het zingen van de walvissen te verdringen. Harlingen haven
      
From India the question reached us whether there was research about the effects of noise on  marine life in the Wadden Sea. The asker sent a link to an article on the effects of shipping noise on wales. The article poses the question, “What would happen in the ocean if we went quiet”. Human industry is now noisy enough to drown out whale songs. 
De Waddenvereniging publiceerde in 1995  “De onderkant van de Waddenzee” over de negatieve effecten van geluid onder water op zeehonden, vissen en kreeftachtigen. Geluid geproduceerd door seismisch onderzoek, baggerwerk en schepen.
     
Back in 1995 the Wadden (protection) Society published “The bottom of the Wadden Sea” about the negative effects of submarine sound, noise from seismic exploration, dredging, and shipping, on seals, fish and crustaceans.
Als de Europese landen in 2020 een “goede milieutoestand voor de zeeën”, de afgesproken doelstelling van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, willen bereiken. En geluid hoort bij de doelstelling! Dan moeten ze vanaf 2015 maatregelen nemen.If the European countries want to reach   “good environmental conditions at sea” in 2020, the agreed goal of the Framework Directive Marine Strategy. And sound is part of that goal! They will have to take immediate action, starting 2015.
Achieve QUieter Oceans is een Europees initiatief om oplossingen te zoeken voor het lawaai-probleem. Recent constateerde men in  dat onderzoek, via gehoortesten, dat bruinvissen door geluid van schepen, moeite hebben om met elkaar te communiceren en om de geluiden om zich heen te horenwerktuigen
       
Achieve QUieter Oceans is a European initiative to tackle the noise problem. Recently their research, by hearing tests, has confirmed that harbour porpoises have difficulty communicating and hearing their vital environmental sounds, because of shipping noise.
De hoeveelheid geluid die de mens produceert in de zee neemt toe. Begin met het voorzorgsprincipe te hanteren voor het door de mens in zee geproduceerde geluid, voordat we in 2020 onomkeerbare schade aan het mariene ecosysteem constateren!Anthropogenic sound in the sea is increasing. Also for this submarine sound we should start to apply the precautionary principle before we have to conclude in 2020 that we have caused irreversible damage to the marine ecosystem!
luister naar geluid in zee:
listen to sounds in sea:

http://www.dosits.org/audio


Een rijke WaddenzeeA rich Wadden Sea

sept. 2014

Rijkdom


Richeness

Ontelbaar veel wadpieren, zandkokerwormen,  zandkorrels in ribbel- en golfpatronen vullen je blikveld. Zonnestralen kleuren de wolken als in een kaleidoscoop. Elke moment is anders en toch zijn de ingrediënten eigenlijk dezelfde. Je tenen in de wadbodem, je neus in de frisse zilte lucht.
Duizenden, nee tienduizenden eiders zitten op de drooggevallen oostzijde van de Ballastplaat langs de geul. Zeehonden liggen op de zandbank er tegenover te rusten, sommige jagen op vis in de diepe geul. Op zeil glijden we er stilletjes tussendoor.
Wat een rijkdom en daar mogen wij van genieten. Zomaar en zonder vergunning!

wadbodem
      

Countless lug-worms and honeycomb worms dot the endless ripple- and wave-patterns in the sand as far as one can see. Sun rays paint the clouds as in a kaleidoscope. Every moment it changes and yet the ingredients are the same. Your toes in the mud, your nose in the silty air.
Thousands, no ten thousands of common eiders sit on the dried east side of the Ballast-sands at low tide. Seals rest on the sandbank on the opposite side, some are hunting for fish in the deep tidal trench. Sails raised we silently glide in between the banks.
What opulence to enjoy and it is free, no permit needed!
In de wadbodem bevinden zich nog meer rijkdommen; gas en zout. Ze zitten diep onder de oppervlakte, maar zijn economisch aantrekkelijk genoeg om te winnen. Ter vervanging van zoutwinning onder het vasteland (van Friesland) en de bodemdaling aldaar, moet het zout maar uit de wadbodem komen. Om precies te zijn, van onder de Ballastplaat.. Een plaat die relatief lang droog valt en daardoor van groot belang is voor de rustende en foeragerende vogels.
blote voetenUnderneath the mud and sand is more richness, gas and salt. They are deep down, but nevertheless economically attractive to exploit. Salt mining underneath mainland Friesland has resulted in sinking ground-levels. Therefore, the salt now is to be extracted from below the Wadden Sea. More precisely, from underneath these Ballast-sands. Tidal sands that fall dry relatively long and therefore of extra importance for resting and foraging birds.

De staatssecretaris van het Ministerie van economische zaken die ook de natuur portefeuille heeft verleende onlangs toch vergunning voor de zoutwinning hier in de waddenzee onder de Ballast plaat.
Rapporten over de bodemdaling van de plaat ten gevolge van zoutwinning en over de effecten daarvan op de beschikbaarheid van voedsel voor vogels, legden niet genoeg gewicht in de schaal. Dat het zout elders vandaan gehaald kan worden is kennelijk irrelevant. Het economisch belang hier en nu weegt zwaarder dan de risico's voor de natuur en het belang van voedsel voor vogels.

The secretary of State of the department of Economic affairs, who also has the portfolio Nature affairs just issued a license for salt mining here in the Wadden Sea underneath the Ballast- sands.
Reports about the sinking sandbanks and the consequences for availability of food for the birds could not tip the scale the other way. Apparently it is irrelevant that the salt could come from elsewhere. The short term economic gain outweighs  the risks for nature and the importance of food for the birds.
Wat een potentiële verkwanseling van rijkdom.

Waar is het voorzorgsprincipe gebleven, dat eens de hoeksteen van het Waddenbeleid was?
avondlucht
     klik voor vergroten, click to enlarge
What potential waste of wadden riches!

What happened to the precautionary principle, once the cornerstone of Wadden Sea policy?
WaddenfeestWaddenparty
juli 2014

Feest

Party
Je laars blijft steken in het slik, je verliest je evenwicht en landt in de blub. Je voelt het wad.
Je waadt achter de gids aan door de geul, glibbert en valt voorover.
Je ruikt, je proeft het wad.
Je ziet krabbetjes,  garnalen en de talloze pierenhoopjes op de drooggevallen wadplaat.
Je beseft: het wad leeft.
Je ervaart intens de ruimte gevuld met licht en lucht op  het wad.
Het waddengevoel overkomt je.
in slik geland
klik voor vergroten click to enlarge
You stick in the mud, you lose your balance and land in the mire. You feel the Wad.
You wade through creeks and channels following the guide, slip and land on your nose.
You smell, you taste the Wad.
You marvel at crabs, shrimp and the myriad of neat little lugworm piles spread over the drying flats.
You sense it: the Wad is alive.
You intensely experience the light and skydome filling the openness above the wadflats.
The wadfeeling overcomes you.

De bemanning van een drooggevallen boot wil naar de wal lopen. Met laarzen aan gaan ze op pad. Een witte broek aan, gympies in de hand. Het wordt een korte excursie want laarzen zuigen vast in het waddenslik.
Tweede poging; nu op blote voeten met opgerolde broekspijpen.
“Heerlijk die modder tussen je blote tenen” zegt de ene zeiler tegen de ander.
tweede kans
A flat sailingboat slips out of the channel onto the edge of the drying flat. The crew wants to walk to shore. Boots on they step over board wearing white trousers, white sneakers in one hand. It is a short trip because boots suck firmly in wad-mud.
Second try; now barefoot, pants rolled above the knee.
“How nice! I feel soft muck slipping between my toes” remarks one sailor to the other.

De schoolklas ploetert achter de gids de plaat op voor een wadexcursie. Op de heenweg verschrikte kreten. “Ik ga terug” roept de een, “Nee kom op” zegt de ander. Een leraar steekt zijn helpende hand toe. Op de terugweg schaterlachen ze en zitten ze allemaal lekker onder het slik. Ze hebben allerlei beestjes gezien, het wad geproefd.  De heenweg? Die is vergeten.
Wat blijft is de waddengeur in kleren en haren en vooral een overgetelijke  ervaring.
waddenfeest

A school class  struggles to keep up with the wadflat-excursion guide. Departure is filled with alarm screeching. “I'm going back” says one, “Come on now” replies a classmate. A teacher reaches  a helping hand. Later they return, alarm screaming has turned into loud laughter and from hair to toe they are mud spattered. The departure? Is forgotten.
What stays is the silty smell of the Wad in clothes and hair and mostly an unforgetable experience.
De thuisblijvers zullen het moeten doen met de sterke verhalen, totdat ze zelf een keer  het wadslik tussen de tenen hebben, het wad voelen, ruiken ja misschien zelfs proeven.

Zo'n eerste waddenfeest, dat smaakt naar meer.
Home guard will have to be satisfied with the strong tales, untill themselves they feel the mire seeping between their toes, sense the Wad, smell it, maybe even taste it.

Such a first wadparty, tastes like more.

Barričres voor migrantenBarriers for migrants
mei 2014

Migratie

Migration
De kazematten van Kornwerderzand met prikkeldraad zijn geen opwekkend gezicht. Het spandoek Wereld Vismigratiedag lijkt even niet op zijn plaats. Of toch wel?
wereldvismigratiedagThe old defense walls in Kornwerderzand with barbed wire are not a cheerful view. The banner World Fish Migration day seems out of place. Or is it?
In Nederland hebben we stevige barričres opgeworpen. Beschermd achter die barričres wanen we ons veiliger. Het zijn barričres waar een migrant niet zomaar door of overheen komt. We doen daarmee in zeker opzicht niet onder voor het prikkeldraad rond de Spaanse enclave aan de noordkust van Marokko.
Noordzee wering
In the Netherlands we have firm barriers. Protected behind these barriers we think we are safer. Migrants cannot pass these easily. In certain respects we match the barbed wire defenses around the Spanish enclave on the North shore of Morocco.
De afsluiting van de Zuiderzee van de Waddenzee met een uitermate solide barričre was voor de haring en de ansjovis in de Zuiderzee in 1932 de doodsteek. De Europese Kader Richtlijn Water (2000), het verdrag inzake de bescherming van de Rijn (1999) en de Europese afspraken om een netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000) te creëren, vergen al decennia lang dat wij, Nederland, onze barričres passeerbaar maken voor de diverse vissoorten. Uitvoering van die afspraken en verdragen duurt al vele visgeneraties. Visserijland Nederland heeft nog veel te doen om de verplichtingen na te komen.
The separation of the Zuider Sea from the Wadden Sea with a truly solid barrier dam in 1932 exterminated the herring and anchovy in the Zuider-Sea.
The EU Water Framework directive, the Rhine treaty and the agreements to build a network of protected nature areas (Natura 2000) already for decades require that we, the Netherlands, make it possible for fish to pass our barriers. Enactment of these directives and treaties is taking many fish  generations.
Fishery-country, the Netherlands, still has much to do to meet the obligations.
Er zijn lichtpunten. Milieu-organisaties ontwierpen samen met visserij-organisaties, provincies en gemeenten, een vismigratieplan. Het is een speciale rivier door de Afsluitdijk heen die de reis van het zoute naar het zoete water en terug mogelijk moet maken. De realisering van deze route vergt echter nog een veelvoud van het bedrag dat al met de plannenmakerij gemoeid is. Ook de waterschappen zijn bezig om hun dammen, sluizen en spuimiddelen aan te passen en tot voor vis neembare barričres om te vormen. En, sluisbeheerders en beroepsvissers werken samen mee aan het, letterlijk, met de hand over de dijk zetten van vis.But there is good news. Environmental NGO's in collaboration with fishery organizations, provinces and municipalities have designed a fish migration river. It is a special river through the Afsluitdijk just for fish to travel from salt to fresh water and back. Realizing the plan will be very expensive. Just making a 'solid' plan took many millions of Euro's.
But also the Water Management boards are busy to transform their dikes, dams and locks into barriers that fish can pass. At the moment lock keepers and fisherman in close cooperation are bringing fish like eel and stickleback over the dike, manually!
De Wereldvismigratiedag vraagt wereldwijd aandacht voor de wereldwijde nood van trekvissen. Juist deltagebieden zoals Nederland spelen een sleutelrol in de vismigratie en daarmee het voortbestaan van soorten. Dit raakt ook de voedselvoorziening van onze eigen soort. Een vorm van veiligheid waar wellicht niet iedereen direct aan denkt bij dit thema. Het slechten van barričres, van levensbelang voor de ander, is ook eigenbelang.

In april bewonderden wij al fietsend vier dagen lang de Nederlandse waterweringen langs de Waddenzee, de Noordzee, rond de voormalige Zuiderzee en langs de snel stroomende IJssel. Technische hoogstandjes. Onneembare weringen, helaas, niet alleen voor het dreigende water.
Vraag is of de uitvoering van de maatregelen ten behoeve van vismigratie in Nederland op tijd komen voor  de paling, de rivierprik en het driedoornig stekelbaarsje en al die andere trekkende soorten.
IJsseldijk
klik voor vergroten, click to enlarge
The World Fish Migration day draws global attention to the worldwide need of migratory fish. Especially delta 's like the Netherlands
play a key role in fish migration and the survival of species. This, in turn, is important to feed our species as well. Perhaps a kind of safety not everybody will think of immediately. Breaking down barriers, a matter of life or death for fish, turns out to be vital own interest.

In April we biked four days along Dutch water barriers and admired the many defense lines along the Wadden Sea, the North Sea, the former Zuider Sea and the river IJssel. All of them are technical highlights. Impregnable barriers, not only for threatening water.

Will the measures to make fish migration possible in the Netherlands be in time for the eel, the river lamprey, the three thorned stickleback and all the other migratory species.
Is het niet de hoogste tijd voor nieuwe duurzamere concepten voor onze levensvriendelijke barrieres? Is it not high time for new sustainable concepts for our life saving barriers?
Hadhdhunmathi en SchiermonnikoogHadhdhunmathi and Schiermonnikoog
apr 2014

Eilanden

Islands
Beide kleine stipjes op onze blauwe planeet, bewoond en afhankelijk van toerisme. Ze  verschillen een wereld van elkaar en hebben tegelijkertijd dezelfde zorgen. Het nieuwe IPCC rapport over klimaatverandering beschrijft en onderstreept die zorgen nog eens. Wat zullen de gevolgen voor zulke eilanden zijn en wat te doen.
Mohamed Nasheed, de president van de Malediven stelde al voor om alle 350.000 bewoners te verhuizen  naar andere landen. Maar waar zullen ze welkom zijn?

Hadhdhunmathi is een van de atollen van de Malediven. De hoogste delen van deze atollen zijn 2-3 m, boven zeeniveau. De uitgestrekte en diepe Indische oceaan omringd de Malediven.
Schiermonnikoog heeft duinen met een hoogte van 15 tot 20 m. uitgestrekte stranden en is omringd door een realtief ondiepe zee.

Both are tiny dots on our blue planet, inhabited and dependent on tourism. They are a world apart. Yet, both have the same worries. Worries described and accentuated again by the new IPCC report on climate change. What will be the consequences for such islands. What should be done?
Mohamed Nasheed, president of the Maldives, already proposed: we shall relocate all 350,000 inhabitants to other nations. Will they be welcome and where?

Hadhdhunmathi is one of the many atolls of the Maledives. These atolls are about 7ft (2-3 m) above sea level at their highest point. The Maldives lie open in the vast Indian Ocean!
Schiermonnikoog has sand dunes rising to 50ft (15-20m.), extensive beaches and is surrounded bij a shallow sea.
Onze familie bezocht Schiermonnikoog met hun zeiljacht in 2000. Daarna zeilden ze geleidelijk westwaarts over de wereldzeeen en bereikten in april 2014  Hadhdhunmathi. Op Schiermonnikoog benutten we het getij om het schip droog te zetten tegen de havenpier. Terwijl we omringd door garnalen en wadpeiren in het waddenslik stonden, repareerden we de schroefas. Op Hadhdhunmathi vindt je geen waddenslik, wel rots, palmen en in het water koraal en tropische vis.Schiermonnikoog was visited by family with their yacht Gaia in 2000. Since then, step by step, they have sailed westward more then half a globe and now, April 2014, they have reached Hadhdhunmathi. On Schiermonnikoog we used the tidal difference to tie Gaia up to the dock. Standing in the Wadden mud with worms and shrimps, we repaired the propeller. No such mudflats on Hadhdhunmathi. Coral, rocks, white beaches, palms, tropical fish and squid.
walking the island
klik voor vergroten, click to enlarge
De bevolking van Hadhdhunmathi lijkt zich in het algemeen geen zorgen lijkt te maken over gevolgen van klimaatverandering of zeespiegelstijging, hoewel het onderwerp wel op scholen aan bod komt. Op Hadhdhunmathi geen discussie over windmolens, biobrandstof of zelfvoorziening op gebied van energie en water. Toch gebruiken ook zij energie (vooral diesel) voor auto's, watermakers en airconditioning. Rekenen ze op Australiedat hun al de vluchtelingen statusheeft toegekend voor als hun eilanden onbewoonbaar worden? Of rekenen ze erop dat grote energiegebruikers de problemen op tijd  oplossen?
De waddeneilanden hebben zichzelf ten doel gesteld om zelfvoorzienend te worden op gebied van energie. Tegelijkertijd is er een debat over de effecten van de plaatsing van windturbines op de open horizon en toerisme. Wat zijn effectieve bronnen en duurzame oplosingen voor het energievraagstuk? Hoe de ommezwaai te realiseren?
In general the population on Hadhdhunmathi does not seem to worry much about the consequences of climate change, global warming or sea level, even though the topic is discussed in the schools. On Hadhdhunmathi no sign of wind turbines, biobased energy or debates about being self supporting on energy, although they also use energy for cars, water making, air conditioning. Do they count on Australia that has already offered them refugee status in case the rising sea makes their low lying islands uninhabitable? Or do they count on the more energy consuming parts of the world to solve the problem on time?
The Waddensea islands, including Schiermonnikoog have set a goal to become self supporting in energy. At the same time there is a debate about the effects on tourism from windturbines piercing what now is an open horizon. What are the most effective sources and sustainable possibilities for our energy needs? How do we make the switch?
Een citaat van onze reporter op de Malediven:
So these low lying islands of coral rubble and sand will disappear and with it the living coral that surrounds them as the water warms and becomes less alkaline. And it will not take a hundred years.  Yesterday we went on a picture taking session along the beachless west coast of the island that faces Africa, 2000 or more miles away, whose east coast reefs we are anchored off of. All these islands are, still, protected by a largely dead reef on which the surf pounds. The reef we walked on is close to the water at low tide and although craggy quite flat meaning that once the tide rises a little one does not have a lot of time to return. The rocks get slippery when wet! Tidal range is a tad more than a meter max.  It is a funny tide going from practically no variation at all to 1.2 m now as the moon is nearly full. It would take only fractions of a  meter of rising sea for the surf to be beating up the islands above the reef every day. They will all be denuded soon, drying reefs without a palm or coconut crab to be seen.
Negative?  Yes, without a doubt but quite possibly very realistic. It seems to me that achieving a climatically benign future, a goldilock scenario, will depend on the Chinese and possibly the Indians making the right decisions. And soon! I worry about the Chinese making right decisions as I perceive them in general not giving a Tinker's damn about coconut crabs or colourful coral particularly when I see what they eat and what they believe in.  Roasted scorpions, shark fin soup, bird's nest soup, Rhino horn aphrodisiacs! As if they need aphrodisiacs! For Gaia's sake!  On them the future of the planet hangs? Our only hope is that the smog in Being gets so bad that it becomes impossible to live in their many humongous and badly polluted cities and that they will then have to turn en masse to nuclear power. I hope they do it in time.”
To cite our reporter from the Maledives:
So these low lying islands of coral rubble and sand will disappear and with it the living coral that surrounds them as the water warms and becomes less alkaline. And it will not take a hundred years.  Yesterday we went on a picture taking session along the beachless west coast of the island that faces Africa, 2000 or more miles away, whose east coast reefs we are anchored off of. All these islands are, still, protected by a largely dead reef on which the surf pounds. The reef we walked on is close to the water at low tide and although craggy quite flat meaning that once the tide rises a little one does not have a lot of time to return. The rocks get slippery when wet! Tidal range is a tad more than a meter max.  It is a funny tide going from practically no variation at all to 1.2 m now as the moon is nearly full. It would take only fractions of a  meter of rising sea for the surf to be beating up the islands above the reef every day. They will all be denuded soon, drying reefs without a palm or coconut crab to be seen.
Negative?  Yes, without a doubt but quite possibly very realistic. It seems to me that achieving a climatically benign future, a goldilock scenario, will depend on the Chinese and possibly the Indians making the right decisions. And soon! I worry about the Chinese making right decisions as I perceive them in general not giving a Tinker's damn about coconut crabs or colourful coral particularly when I see what they eat and what they believe in.  Roasted scorpions, shark fin soup, bird's nest soup, Rhino horn aphrodisiacs! As if they need aphrodisiacs! For Gaia's sake!  On them the future of the planet hangs? Our only hope is that the smog in Being gets so bad that it becomes impossible to live in their many humongous and badly polluted cities and that they will then have to turn en masse to nuclear power. I hope they do it in time.”
De vraag is of de veranderingen op tijd komt? Het nieuwe IPCC rapport is niet optimistisch, ze verwachten zelfs een grotere opwarming: “bij ongewijzigd beleid zal de concentratie van broeikasgassen, die in 2011 nog ongeveer 430 ppm bedroeg, in 2030 uitkomen boven de 450 ppm en doorstijgen naar 750-1300 ppm aan het eind van de eeuw. Dat zou kunnen leiden tot een stijging van de gemiddelde temperatuur met 3 tot 5 graden Celsius”.

Hoe het klimaat en de oceanen zullen reageren is nog niet geheel duidelijk. Maar we kunnen niet afwachten en het risico nemem dat we ernaast zitten. Laag gelegen eilanden en in gevallen zoals de Malediven, hele naties, liggen in de frontlinie.
The question 'Will change be in time?' is alive. The latest IPCC report is not optimistic. They mention even more warming then before::
if policies do not change the concentrations of greenhouse gasses may rise to above 450 ppm near 2030 and rise to 730-1300ppm at the end of the century. That could result in a temperature rise of 3-5 degree C. “

How the cilmate and the oceans will react is maybe not totally clear. But we cannot do nothing and take the risk of being wrong. Low lying islands and in cases like the Maldives, whole nations, are the front line of what is at stake.
Lijnenspel
Play of Lines
mrt 2014
 
Lijnen

Lines

Waddenlandschap, landschap van horizon en breed uitgemeten luchten. Zee, strand, wadplaten, zelfs dijken, horizontaal uitgestrekt, beeldvullend. Dat schept ruimte en is openheid. Een verticale vuurtoren, benadrukt het horizontale karakter van dit landschap.

Hier is alle ruimte voor Aeolus om lekker te blazen. Iedereen houdt wel van wat wind, windt in de zeilen of in de rug op de fiets. Mits Aeolus natuurlijk niet al te hard blaast is hij een welkome vriend. Hij geeft direct bruikbare energie om van Harlingen naar Terschelling te zeilen, energie  die ook omgezet kan worden in elektriciteit. Aeolus geeft gratis en schone energie.

Met wind opgewekte elektriciteit heet duurzaam, groen en schoon. Kortom de soort energie die ideaal is om de oude niet zo schone en duurzame energiebronnen te vervangen.
Maar, tegelijk introduceren windmolens nieuwe lijnen in het landschap. Verticale en bewegende lijnen in dit horizontale open waddenlandschap.
Eerst was er een enkele molen een extra baken aan de kust.  Allengs zijn het er meer geworden.  Langs de Friese kust is het inmiddels moeilijk te onderscheiden welke windmolens je ziet. Die van Harlingen, Dongjum of Sexbierum. Vanaf het Uithuizerwad gezien staat er een uitgestrekt modern hekwerk om de Eemshaven. Langs de waddenkust van Niedersachsen is ook de ene na de andere molen. En als het Energieakkoord wordt uitgevoerd zullen er nog meer molens volgen, langs de Afsluitdijk  of aan de Noordzeezijde van de Waddeneilanden.

Horizontaal landschap wordt zo op steeds meer plaatsen door verticale elementen onderbroken.  Nog is de lucht en de zee breed geschilderd en is de openheid een kenmerk van het wad dat niet weg te denken is.
Is het nieuwe lijnenspel, het verlies aan natuurschoon de prijs voor schone energie? Of is er ruimte om de lokaties en vormen van nieuwe energiebronnen zo te kiezen dat we een waddengebied houden waarin hemel en aarde het toneel bepalen.
Waddenlandscape, landscape of  the horizon and wide open skies. Sea, beaches, tidal shoals,  even dikes stretched horizontally as far as you can see. That creates space and and openness. Even the upright lighthouse emphasizes the horizotal character of this landscape.

This is an ideal playground for Aeolus to blow. Everyone likes some wind, a breeze to fill the sails or tail wind when biking. As long as Aeolus doesn't blow too hard he is a welcome companion. He supplies usable energy to sail from Harlingen to Terschelling, energy which can also be converted to electricity. Aeolus gives sustainable energy, free.

Wind generated power is said to be green and clean. Thus, the kind of energie source that is ideal to replace the older not so clean and nonrenewable sources.
However, windturbines change the lines of the landscape. Their motion emphasizes new vertical  lines in this horizontal open waddenlandscape. It started with scattered turbines as extra landmarks. Gradually they increased in number and size. Along the Frisian shore, discriminating which turbine is which, is now difficult. Is it Harlingen, or Sexbierum? Viewed from the Uithuizerwad, it seems a modern gate fencing stretches along the horizon to the Eemshaven. The coast of Niedersachsen is dotted with many turbines. And, if the Dutch Energy Accord is implemented there are even more turbines to come, along the Afsluitdijk or to the North of the Wadden Sea islands.

These vertical elements increasingly break up the horizontal landscape. Today the sky and the sea still fill the wide scene. Openness still characterizes the wadden. Is the new play of lines, the loss of natural beauty, the price we have to pay for sustainable energy? Or, wil there be room to choose alternative locations and energy sources so that we can preserve this Wadden Sea area where heaven and earth fill the stage.

febr. 2014

Spagaat

Dilemma
Spagaat: beschermen of beschadigen

Op 4 februari 2014 tekenen ministers van de drie Waddenzeelanden (Nederland, Duitsland en Denemarken) een speciaal document voor bescherming van de trekroutes van migrerende vogels. Bescherming die zij willen delen met alle landen, van Afrika tot Siberië, langs de trekroute van deze vogels.
Tegelijkertijd ligt de beslissing over de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee op het bordje van de Nederlandse regeringsvertegenwoordigster. Zoutwinning brengt een groot risico op verdwijnen van wadplaten. Wadplaten die de voedselgebieden van diezelfde migrerende vogels zijn.

De visie in het te tekenen document luidt:
Migratory birds find lasting refuge along the East Atlantic Flyway from northern breeding areas to their key Wadden Sea stopover and to the African coastline, and inspire and connect people for future generations.

Het te ondertekenen document vindt u op http://www.waddensea-worldheritage.org en http://www.waddensea-secretariat.org (12e trilaterale regeringsconferentie Tonder).

Informatie over de zoutwinning vindt u op http://www.waddenvereniging.nl/

Dilemma: protect or damage

On februari 4th, 2014, ministers of the three Wadden Sea countries, Denmark, Germany and Holland, sign a special document to protect the migratory bird routes. Protection they want to share with all countries along the routes these birds take from Afrika to Siberia.
At the same time the representative of the Dutch government has to decide whether or not to grant permission for salt mining underneath the Wadden Sea. Salt mining implies a great risk for mudflats to vanish. Mudflats that are of crucial importance for the migratory birds as feeding areas.

The vision in the document to sign:
Migratory birds find lasting refuge along the East Atlantic Flyway from northern breeding areas to their key Wadden Sea stopover and to the African coastline, and inspire and
connect people for future generations.

You can find the document at http://www.waddensea-worldheritage.org and http://www.waddensea-secretariat.org (12th trilateral governmental conference, Tonder).

Information on salt mining you find at
http://www.waddenvereniging.nl/wv/images/
PDF/ons_werk_2013/13150-UNESCO.pdf


contact
info@wadwereld.nl

Wij (Niek & Liesbeth) werken en varen meer dan 20 jaar op de wadden en delen deze wereld graag met u. Uw reacties via info@wadwereld.nl stellen wij op prijs.
U kunt geen reis op ons schip boeken. Wel kunt u onze creaties aanschaffen.

We (Nick & Liesbeth) for work and sail more than 20 years on the wadden and want to share this world with you. We appreciate your reactions via info@wadwereld.nl.
You cannot book a trip on our ship. Some of our creations are for sale.